จัดกิจกรรมปฐมนืเทศนักศึกษาเพื่อชี้แจง
ทำความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้นประจำทุกภาคเรียน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ณ ศกร.แขวงบางขุนพรหม
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ณ กองบัญชาการกองทัพบก
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความกตัญญู กตเวที
เทิดทูนครูและอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอน
ให้มีความรู้และเป็นพลเมืองที่ดี
ดำเนินการเป้นประจำทุกปีการศึกษา
ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
โดยการจัดทำโครงงานและเข้ารับการประกวด
ในโครงการพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา
เป้นประจำทุกภาคเรียน
นำคณะนักศึกษาลงนามถวายพระพรสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน
ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
และร่วมกิจกรรม ประเพณีในวันสำคัญ
ทางพระทางพุทธศาสนา
ณ วันอินทวิหาร พระอารามหลวง
ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา
และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนร่วม
โดยเข้าร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง
หลักสูตรระยะสั้น กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม.วิชาศิลปประดิษฐ์ 10 ชม.
ณ ชุมชนวัดอินทรวิหาร แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
วิชากระเป๋ามุก 40 ชม.
ณ ชุมชนเฟื่องทอง-ตรอกวิสูตร
แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ชุมชนวัดอินทรวิหาร แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ

โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
หลักสูตร Digital Literacy
ณชุมชนวัดอินทรวิหาร แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
ในวันสำคัญต่าง ๆ ของพระบรมวงศานุวงศ์
โดยมีนักศึกษา ศกร.แขวงบางขุนพรหรม
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
ในวันสำคัญต่าง ๆ ของพระบรมวงศานุวงศ์
กับชุมชนวัดอินทวิหาร
โดยเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ศึกษาดูงานการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน
เพื่อนำไปสานต่อในชุมชน
ณ ชุมชนคลองลัดภาชี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
จัดโดยเทเวศประกันชีวิต

ร่วมกิจกรรมกิจกรรมวันสงกรานต์
เพื่อสืบสานประเพณีของไทยที่ดีงาม
กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ณ วันอินทวิหาร พระอารามหลวง

จิตอาสามัดธูปเทียนทองร่วมกับชุมชน
เพื่อเตรียมจำหน่ายในงานประจำปี
ณ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง
เป็นประจำทุกปี

จิตอาสาจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียน
ในงานประจำปีไหว้หลวงพ่อโต
ณ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง
เป็นประจำทุกปี
ร่วมจัดกิจกรรมและให้บริการ
กับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน
วันเด็กแห่งชาติ ณ กระทรวงศึกษาธิการ
และโรงเรียนวัดอินทวิหาร
เดินรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก
เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันโลกเอดส์
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน
1 ธันวาคม ของทุกปี
     
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
กรมส่งเสริมการเรียนรู้
     
 
web counter